rozvojem k efektivitě a kvalitě

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015252

Projekt reaguje na potřeby organizace Letní dům a zaměřuje se na zvyšování kvality poskytované sociální služby Kousek domova (sociální rehabilitace) a další sociální práce v rámci programů Doma v rodině (podpora biologických rodin) a Podpora pěstounů, a to skrze analýzu procesů jednotlivých služeb, zhodnocení současného stavu, navržení změn a jejich implementaci do praxe s ohledem na plnění zákonných požadavků a zvýšení efektivity a profesionality jednotlivých služeb/ programů.

Projekt je realizován s finanční podporou eu

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační systém Zaměstnanost

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je v průběhu 30 měsíců inovovat služby Letního domu prostřednictvím zavedení nových nástrojů pro mapování, vyhodnocování situace klientů, identifikace a poskytnutí včasné intervence a poskytování maximálně zacílené podpory klientům ohrožených řadou sociálních handicapů.

Dílčími cíli projektu je dále:

1) Skrze analýzu a optimalizaci procesů uvnitř jednotlivých služeb zajistit efektivitu a kvalitu realizovaných činností, navrhnout cesty k optimalizaci personálních i finančních zdrojů a procesního nastavení napříč službami a implementovat je do služeb. Využívat funkční vyhovující elektronickou databázi.

2) Vytvořit a využívat sítě organizací, které pracují s ohroženými dětmi, resp. dětmi vyrůstajícími v náhradní výchově, spolupracovat na řešení konkrétních problémů v dané oblasti, posilovat know-how organizace, ale také sdílet příklady dobré praxe.

3) Prostřednictvím odborného vzdělávání sociálních pracovníků využívat v praxi inovativní přístupy a metody práce (např. využití dyadického přístupu v práci pěstounských rodin, kreativních technik v práci s dětmi, které prožily traumatické zážitky apod.) a zvyšovat tak kvalifikaci pracovníků.