rozvojem k efektivitě a kvalitě

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015252

Projekt reagoval na potřeby organizace Letní dům a zaměřoval se na zvyšování kvality poskytované sociální služby Kousek domova (sociální rehabilitace) a další sociální práce v rámci programů Doma v rodině (podpora biologických rodin) a Podpora pěstounů, a to skrze analýzu procesů jednotlivých služeb, zhodnocení současného stavu, navržení změn a jejich implementaci do praxe s ohledem na plnění zákonných požadavků a zvýšení efektivity a profesionality jednotlivých služeb/ programů.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo v průběhu 30 měsíců inovovat služby Letního domu prostřednictvím zavedení nových nástrojů pro mapování, vyhodnocování situace klientů, identifikace a poskytnutí včasné intervence a poskytování maximálně zacílené podpory klientům ohrožených řadou sociálních handicapů.

Dílčími cíli projektu bylo:

1) Skrze analýzu a optimalizaci procesů uvnitř jednotlivých služeb zajistit efektivitu a kvalitu realizovaných činností, navrhnout cesty k optimalizaci personálních i finančních zdrojů a procesního nastavení napříč službami a implementovat je do služeb. Využívat funkční vyhovující elektronickou databázi.

2) Vytvořit a využívat sítě organizací, které pracují s ohroženými dětmi, resp. dětmi vyrůstajícími v náhradní výchově, spolupracovat na řešení konkrétních problémů v dané oblasti, posilovat know-how organizace, ale také sdílet příklady dobré praxe.

3) Prostřednictvím odborného vzdělávání sociálních pracovníků využívat v praxi inovativní přístupy a metody práce (např. využití dyadického přístupu v práci pěstounských rodin, kreativních technik v práci s dětmi, které prožily traumatické zážitky apod.) a zvyšovat tak kvalifikaci pracovníků.

Popis realizačních fází projektu:

Projekt je v současné době již ukončen.

Projektové práce byly zahájen ustanovením realizačního týmu. Ten následně zaváděl nové nástroje pro mapování a vyhodnocování situace klientů. Současně probíhala analýza a optimalizace personálních i finančních zdrojů napříč službami. Na základě analýzy byly procesy implementovány a byla zvolena i nová elektronická databáze.

Po optimalizaci procesů uvnitř organizace se realizační tým zaměřil na síťování s dalšími organizacemi, které stejně jako Letní dům pracují s ohroženými dětmi. V nich proběhlo několik stáží, na kterých si pracovníci předávali know-how a měli možnost sdílet příklady dobré praxe.

Po celou dobu projektu navštěvovali zaměstnanci vzdělávací kurzy, na kterých rozvíjeli své přístupy a metody práce.