Principy naší práce

Naším posláním je pomoci dětem v náhradní rodinné péči zažívat pocit bezpečí, vztahové jistoty, orientovat se v rodinném systému náhradní i biologické rodiny a budovat tak svou zdravou identitu. Podporovat pěstouny ve výkonu pěstounské péče formou doprovázení, vzděláváním či terapeutickou pomocí.

Cíle

  • chránit děti a starat se o ně,
  • naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj,
  • podporovat vztahy mezi dětmi a jejich původními rodinami,
  • vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život
  • pracovat jako člen profesionálního týmu.

Zásady činnosti

Význam rodičů a rodin

Vycházíme z přístupu, že je pro život dítěte zásadní, aby vyrůstalo v rodině. Pracovníci podporují vztahy mezi dětmi a jejich biologickou rodinou, je-li toto v zájmu dítěte.

Individuální přístup, otevřenost

S každou rodinou vytváříme jedinečný plán péče, sledujeme potřeby a rizika, společně s pěstouny a týmem okolo dítěte hledáme individuální řešení. Pro každého pěstouna vytváříme individuální vzdělávací plán. Zpětnou vazbu k naší práci vítáme, z chyb se učíme.

Respektování potřeb a práv, respektování rozmanitosti

Pracovníci naslouchají potřebám a přáním dětí svěřených do pěstounské péče, názor dětí respektují. Pracovníci respektují rozmanitost rodin.

Bezpečí

Základem pro vytváření vztahu mezi dětmi a pěstouny je důvěra, která pramení ze zážitku bezpečí, takový prožitek chceme v naší službě dávat pěstounům.

Profesionalita, týmová spolupráce a vymezené role

Všichni pracovníci jsou vzdělaní v oblasti náhradní péče o děti, neustále pracují na svém rozvoji v dalším vzdělávání a svou práci pravidelně konzultují s profesionálními supervizory. Pracovníci se řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků. Také pěstouni jsou profesionálové, tedy odborníci na péči o svěřené děti, u každé rodiny sledujeme a rozvíjíme kompetence. Spolu s pěstouny a dalšími osobami zapojenými do péče o dítě tvoříme tým, jehož cílem je sledovat nejlepší zájem dítěte. V týmu jsou jasně vymezené role jednotlivých účastníků.

Podpora vztahových vazeb

Pracovníci podporují pěstouny v kompetenci vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život a v kompetenci podporovat vztahy mezi dětmi a jejich původními rodinami. Pracovníci podporují dítě v navazování či udržování bezpečných vztahů, pomáhají dítěti s orientací ve vztazích.

Další zásady a pravidla spolupráce

Pracovník ne vyhledává individuální kontakt s pěstouny či svěřeným dítětem mimo rámec poskytování sociálně-právní ochrany.

Nemůžeme doprovázet pěstouny, nebo poskytovat asistovaný kontakt těm, kteří jsou v příbuzenském, v blízkém osobním, pracovním či majetko-právním vztahu k pověřené osobě či jejím zaměstnancům.

Pracovníci nepřijímají od klientů dárky či nabídky protislužby, pokud máte z naší práce radost, potěší nás poděkování a od dětí vlastní tvorba.

Klíčový pracovník činnosti Podpora pěstounů je při všech aktivitách podporou pro pěstouny a dítě.

Pracovníci a dobrovolníci dodržují mlčenlivost o věcech, se kterými se v práci s rodinami seznámí ve vztahu k třetím osobám.

Na návštěvách, vzdělávání, asistovaném kontaktu nemůžeme spolupracovat s pěstouny či rodiči, kteří jsou pod vlivem alkoholu či drog, kteří slovně nebo fyzicky napadají druhé.

Vzájemně se informujeme, pokud dojde ke změně a pěstoun či pracovník nemohou přijít na smluvené setkání/vzdělávání/asistovaný kontakt a jiné. Vzájemně se informujeme o změnách kontaktních údajů.