Cíle a činnosti Platformy

Platforma Do dospělosti si vytyčila 3 cíle, které vedou především k plnohodnotnému začlenění cílové skupiny do společnosti a změně systému v oblasti podpory těchto mladých lidí.

 

3. Zvyšování povědomí o problematice cílové skupiny

a její participace na činnostech platformy

  1. Rozvíjení systému pomoci a podpory pro cílovou skupinu.

Platforma organizuje:

  1. Praktické workshopy zaměřené na témata týkající se péče o ohrožené děti, kam jsou zváni hosté z různých sektorů státní správy a mladí dospělí sdílející osobní zkušenost. Na těchto workshopech dochází k vytvoření mimořádného prostoru k diskuzi, výměně a prostupnosti informací mezi zástupci státního a nevládního sektoru působící v oblasti péče o ohrožené děti
  2. Setkání svých členů zaměřené na sdílení dobré praxe a úskalí v praxi. Dochází zde k propojování organizací pracující s cílovou skupinou, prohlubování vzájemného dialogu a inspiraci v jednotlivých oblastech.
  3. Setkávání mladých dospělých s osobní zkušeností v rámci participační skupiny.

Informace získané na workshopech a setkáních členů jsou šířeny dále směrem k cílové skupině.

Prosazování systémových změn v oblasti ústavní výchovy

Platforma se zapojuje do advokační činnosti v oblasti péče o ohrožené děti. Využívá k tomu poznatky a zkušenosti z praxe, na základě kterých přináší doporučení, které prosazuje na státní úrovni.

Zvyšování povědomí o problematice cílové skupiny a její participace na činnostech platformy

Platforma Do dospělosti vytvořila facebookové stránky, kde směrem k veřejnosti šíří informace týkající se problematiky náhradní péče a osamostatňování mladých lidí s touto zkušeností.

Do činností platformy jsou zapojeni mladí dospělí se zkušeností s ústavní péčí. Platforma prosazuje, aby byl slyšet jejich hlas, potřeby a osobní zkušenosti.

Mezi další aktivity platformy lze zařadit tvorbu informačního newsletteru.